HISTORIA

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała zostało założone w czerwcu 2008 roku przez grupę osób, dla których bardzo ważne są problemy oświaty, kształcenia ludzi młodych, poprawy warunków życia, stworzenia mechanizmów kontroli społecznej. Członkowie Stowarzyszenia jako mieszkańcy Gminy Boguchwała (rodzice uczących się dzieci, nauczyciele, animatorzy życia społecznego) zauważając niekorzystne zjawiska społeczne występujące na terenie Gminy postanowili włączyć się w nurt działań obywatelskich. Istotnym zadaniem jest współpraca z samorządem w zakresie zapewnienia dostępu do edukacji przedszkolnej, zagospodarowanie wolnego czasu zwłaszcza młodzieży, promowanie aktywnego wypoczynku i sportu oraz działania na rzecz ochrony środowiska.

CZŁONKOSTWO

Stowarzyszenie liczy 22 członków-są to głównie osoby z wykształceniem wyższym. Wśród członków znajdują się nauczyciele dyplomowani z długoletnim stażem w oświacie oraz rodzice dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy. Prezesem jest były, długoletni dyrektor szkoły w Boguchwale – mgr Leszek Kalandyk. Członkowie mają szeroką wiedzę i doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, niektórzy zdobyli również doświadczenie jako animatorzy ruchu społecznego biorąc udział w różnych społecznych komitetach.

GŁÓWNE CELE

  • Aktywizacja mieszkańców Gminy i włączenie ich w działalność społeczną, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
  • Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju opieki przedszkolnej obejmującej dzieci z terenu Gminy.
  • Podejmowanie i wspieranie inicjatyw z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu amatorskiego na terenie Gminy.
  • Wspieranie nieformalnych grup zainteresowań, w tym młodzieżowych i umożliwienie im aktywnego spędzania wolnego czasu.
  • Podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.