50 nowych miejsc w dla naszych przedszkolaków

dzięki realizacji przez stowarzyszenie projektu „Maluszek w przedszkolu”


Od 01.08.2020 rozpoczęto realizację projektu „Maluszek w przedszkolu”. Środki finansowe
pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-
029/19 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Koszt projektu to:
733 883,07 zł., w tym dofinansowanie: 660 494,07 zł.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy
Boguchwała poprzez utworzenie 2 nowych oddziałów przedszkolnych (50 miejsc): 1 w PP w Nosówce
i 1 w PP w Racławówce dla dzieci 2,5-4 lat. Ponadto w ramach projektu dzięki prowadzonym
dodatkowym zajęciom z logopedii u 30 dzieci będą korygowane dysfunkcje z zakresu mowy oraz
zajęciom z gimnastyki korekcyjnej dla 100 dzieci – korygowane będą wady postawy. Do udziału w
zajęciach dodatkowych dzieci kwalifikowane będą na podstawie diagnoz deficytów w zakresie mowy i
ruchu.
Wsparciem w ramach projektu objętych będzie także 7 nauczycielek zatrudnionych w SROGB, które
dzięki uczestnictwu w szkoleniu „ABC szach” podniosą swoje kwalifikacje z tej tematyki, dzięki czemu
w każdym z punktów przedszkolnych prowadzone będą zajęcia szachowe dla dzieci.
W celu przygotowania dwóch nowych oddziałów w miesiącu sierpniu wykonano:
1. prace adaptacyjne w sali przedszkolnej oraz wc w Punkcie Przedszkolnym „Kraina Krasnoludków”
w Racławówce na kwotę 16 210,00 zł.,
2. prace adaptacyjne i remontowo-budowlane w sali przedszkolnej, wc, hall w Punkcie Przedszkolnym
„Tęczowy Zakątek” w Nosówce na kwotę 62 135,66 zł. (kwota poniesiona przez SROGB).
W ramach projektu w pełni wyposażono sale przedszkolne oraz szatnie – zakupiono m.in.: regały,
stoliki, krzesełka, dywan, szafa na pościel, leżaki, tablice korkowe, magnetyczna, szatnia, ławki,
osłonki na kaloryfer, wyprawkę dla dzieci, pomoce do zajęć (w tym zabawki), firanki, zestaw
termosów do transportu żywności dla dzieci, sztućce, talerze, kubki itp., wyposażenie typu: apteczka,
szafy na ubrania pracowników, pojemniki, ręczniki itp., zmywarkę z podstawą i zmiękczaczem.
Zamówiono także: telewizor, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotogr., laminator, radioodtwarzacz.
Od 01 września rozpoczęły działalność w pełni przygotowane, wyposażone nowoutworzone oddziały
przedszkolne, które funkcjonują 11 godzin (6.00 - 17.00), gdzie realizowana jest 5-godzinna podstawa
programowa.

 

logo projekt

 

Od 01.08.2019 r. roku Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała realizuje projekt pn. ,, Mamo, tato! Idę do przedszkola” złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Działanie 9.1 Rozwój Edukacji Przedszkolnej.

O projekcie

Wydatki w ramach projektu opiewają na kwotę: 374 974,42 zł, w tym: łączna wysokość dofinansowania wynosi 337 476,42 zł i obejmuje środki pochodzące z następujących źródeł: ze środków europejskich: 318 728,25 zł i ze środków dotacji celowej: 18 748,17 zł.
Celem głównym projektu jest zwiększenie o 25 liczby miejsc wychowania przedszkolnego tj. utworzenie nowego oddziału w Mogielnicy dla 25 dzieci w wieku 2,5 – 4 lat oraz zwiększenie szans edukacyjnych 230 dzieci uczęszczających do wszystkich oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez SROGB,a także podniesienie jakości prowadzonej edukacji przedszkolnej poprzez przeszkolenie 2 nauczycieli z zakresu logorytmiki.

Nowy – trzeci już oddział utworzony zostanie przy Punkcie Przedszkolnym "Zaczarowany Ołówek” w Mogielnicy i funkcjonował będzie 11 godzin dziennie. Zajęcia edukacyjno-wychowawcze, w tym 5-godzinna podstawa programowa prowadzone będą przez 2 nauczycielki z odpowiednimi kwalifikacjami oraz 1 pomoc nauczyciela.

W ramach projektu kompletnie wyposażona zostanie sala przedszkolna – obecnie zakupiono: meble, leżaki, szafy na pościel, stoliki, krzesełka, dywan, żaluzje, firanki, tablice korkowe i magnetyczne, zabawki, pomoce dydaktyczne, telewizor, radioodtwarzacz, kserokopiarka, wyprawka plastyczna dla dzieci. Zakupiono także sprzęt kuchenny: wyparzarko-zmywarka, termosy na posiłek, talerze, sztućce, kubki oraz szatnie i ławeczki dla 25 dzieci.
Planowane jest także doposażenie istniejącego już przy SP w Mogielnicy placu zabaw w bezpieczną nawierzchnię oraz zakup i montaż piaskownicy oraz ławek.

W ramach działań projektowych realizowane będą zajęcia dodatkowe z logorytmiki oraz zajęcia taneczne z elementami akrobatyki sportowej, w których wezmą udział dzieci z wszystkich punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenie, wytypowane w przeprowadzonych wcześniej diagnozach deficytów i predyspozycji. Do efektywnego prowadzenia zajęć zatrudnieni zostaną wykwalifikowani trenerzy, a także zakupione będą niezbędne pomoce dydaktyczne uatrakcyjniające zajęcia.

Planowane efekty realizacji projektu:

  1. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 2
  2. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 230
  3. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 25

Termin zakończenia projektu to 31.08.2020 r., jednak trwałość podjętych działań przewiduje się na kolejne lata.

Więcej informacji o projekcie:

  1. Regulamin
  2. Dokumenty do pobrania

 

logo projekt

Od 29.08.2016 roku Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała realizuje projekt dofinansowany w ramach RPO WP 2014-2020 pn. "Przedszkole na czas". Koszt projektu to 566 891,25 zł. Celem głównym projektu jest zwiększenie o 45 (2oddziały) liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Boguchwale, zwiększenie szans edukacyjnych 307 dzieci uczęszczających do wszystkich oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Wnioskodawcę oraz podniesienie jakości prowadzonej edukacji przedszkolnej poprzez przeszkolenie 1 nauczyciela z zakresu gimnastyki korekcyjnej.

2 nowe oddziały utworzone zostały przy funkcjonującym już Punkcie Przedszkolnym "Kraina Uśmiechu" w Boguchwale, są otwarte 8 godzin dziennie i realizują 5 godzinną podstawę programową. Zatrudnionych zostało 3 nauczycielki z odpowiednimi kwalifikacjami oraz 2 pomoce nauczyciela. W ramach projektu kompletnie wyposażono dwie sale przedszkolne - zakupiono  szafki, leżaki, stoliki, krzesełka, dywany, żaluzje, firanki, tablice korkowe i magnetyczne, zabawki, telewizory, radioodtwarzacze, kserokopiarkę, materiały biurowe, plastyczne a także sprzęt kuchenny: wyparzarkę, taboret gazowy, termosy na posiłek, talerze, sztućce, kubki. 

W ramach działań projektowych realizowane są zajęcia dodatkowe z logopedii i gimnastyki korekcyjnej, w których biorą udział dzieci z wszystkich punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenie, wytypowane w przeprowadzonych wcześniej diagnozach. Do efektywnego prowadzenia zajęć zatrudniono wykwalifikowanych trenerów, a także zakupiono materiały dydaktyczne oraz sprzęt gimnastyczny.

Znaczącym sukcesem jest wyremontowanie i doposażenie w kolejne sprzęty placu zabaw mieszczącym się na terenie Szkoły Podstawowej w Boguchwale. Plac upożądkowano, poszerzono, wymieniono nawierzchnię, ustawiono nowe sprzęty dla dzieci, ławki, dostawiono ogrodzenie.

Termin zakończenia projektu to 31.12.2017 r., jednak trwałość podjętych działań przewiduje się na kolejne lata.

 

Plac zabaw

 

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

W okresie od 01.11.2012 r. do 30.04.2013 r. Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała realizowało projekt „Nowe technologie – nowe horyzonty dla starszych mieszkańców Gminy Boguchwała” współfinansowanym ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. W projekcie wzięło udział 50 osób, w tym 32 kobiety i 18 mężczyzn zamieszkujących Gminę Boguchwała, które w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 60 lat. W okresie od 01.11.2012 do 30.04.2013 r. uczestnicy wzięli udział w bezpłatnym bloku szkoleniowym obejmującym: warsztaty obsługi komputera i internetu (łącznie 60 godzin), fotograficzne (32 godziny) oraz praktyczne warsztaty z zakresu wykonywania zdrowych i smacznych potraw (16 godzin). W ramach zajęć uczestnicy pisali artykuły, które opublikowano w gminnej gazecie "Wiadomości Boguchwalskie", wykonali własnoręcznie mnóstwo zdjęć, z których najlepsze ukazały się na stronie internetowej projektu oraz zaprezentowane zostały w formie wystawy podczas spotkania podsumowującego projekt. W ramach projektu utworzona została strona internetowa www.seniorzy.boguchwala.pl, na której znalazły się informacje dotyczące udziału w projekcie: opis działań projektowych, informacja o rekrutacji, harmonogram zajęć dla poszczególnych grup, bieżące informacje dot. realizacji projektu. Znalazła sie tutaj także galeria zdjęć z przebiegu warsztatów. Na stronie zamieszczono również artykuły napisane przez uczestników, a także przepisy kulinarne z ilustracjami poszczególnych dań. Ponad to użytkownicy utworzonego portalu dla seniorów aktywnie korzystali z forum internetowego. Po zakończeniu projektu strona będzie nadal aktywna i pozostanie do stałego użytku przez uczestników i nie tylko. W dniu 13.04.2013 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu. Impreza z udziałem wszystkich uczestników oraz zaproszonych gości zorganizowana została w sali Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale.