Projekt „Uczmy się poprzez tradycję” realizowany był przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała. we współpracy z Partnerem – Gminą Boguchwała.

Priorytetowym celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności mieszkańców Gminy Boguchwała z zakresu kultywowania tradycji i obyczajów Podkarpacia.

W projekcie wzięło udział 30 osób mieszkających na terenie Gminy Boguchwała, które aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej, wyrażają chęć przekazywania zdobytej wiedzy i umiejętności kolejnym mieszkańcom gminy ( członkowie rad rodziców, członkowie kół gospodyń wiejskich i OSP, członkowie stowarzyszeń i gminnych instytucji krzewienia kultury).