Priorytetowym celem projektu było wsparcie rozwoju stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania działań określonych w planie rozwoju.

Projekt skierowany był do mieszkańców gminy Boguchwała, którzy ukończyli 50 lat życia. Głównym celem projektu była realizacja oddolnej inicjatywy edukacyjnej polegającej na podniesieniu wiedzy i umiejętności starszych mieszkańców z zakresu obsługi komputera i Internetu.

Projekt „Uczmy się poprzez tradycję” realizowany był przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała. we współpracy z Partnerem – Gminą Boguchwała.

Priorytetowym celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności mieszkańców Gminy Boguchwała z zakresu kultywowania tradycji i obyczajów Podkarpacia.

W projekcie wzięło udział 30 osób mieszkających na terenie Gminy Boguchwała, które aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej, wyrażają chęć przekazywania zdobytej wiedzy i umiejętności kolejnym mieszkańcom gminy ( członkowie rad rodziców, członkowie kół gospodyń wiejskich i OSP, członkowie stowarzyszeń i gminnych instytucji krzewienia kultury).