Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Działalność

Działalność

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała rozpoczęło działalność 10 czerwca 2008 roku. Zostało założone z inicjatywy Pana Wiesława Dronki – burmistrza, Pana Bogdana Dziedzica – ówczesnego przewodniczącego Rady Gminy i Leszka Kalandyka – prezesa stowarzyszenia wraz z przedstawicielami radnych, szkół i rodziców. Prezesem od początku jest długoletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Boguchwale – mgr Leszek Kalandyk, a członkami zarządu Pan Władysław Rzepka, Pani Alina Ladzińska, Pani Elżbieta Zielińska i Pan Wiesław Kąkol, którego od listopada 2014 r., po wyborze na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy zastąpiła Pani Halina Chwalik. 1 września 2009 utworzono biuro Stowarzyszenia w celu prowadzenia statutowych spraw Zarządu w zakresie organizacyjnym, administracyjnym i finansowym . W biurze zatrudniono trzy osoby w wymiarze po ½ etatu. Pracami biura kieruje dyrektor, sprawy finansowe prowadzi księgowa, natomiast sprawy pracownicze prowadzi pracownik administracyjno -kadrowy. W listopadzie 2009 r. Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwalę w sprawie ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego. Po dopełnieniu formalności związanych ze złożeniem wniosku , postanowieniem Sądu Rejonowego XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 17 grudnia 2009 roku Stowarzyszenie uzyskało Status Organizacji Pożytku Publicznego.
Stowarzyszenie ściśle współpracuje z Urzędem Gminy na rzecz wspierania i podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju opieki przedszkolnej, rozwoju kultury fizycznej, promowania aktywnego wypoczynku oraz działania na rzecz ochrony środowiska

Głównym celem działalności stowarzyszenia było i jest prowadzenie punktów przedszkolnych.

Główną bolączką odczuwaną przez osoby inicjujące działalność Stowarzyszenia był brak szerokiego dostępu do przedszkoli i wszelkie negatywne konsekwencje tego faktu. Rodzice, pozbawieni wsparcia w opiece nad dziećmi, mieli bardzo ograniczone możliwości rozwijania własnej aktywności zawodowej, mimo sprzyjających warunków (np. bliska odległość do Rzeszowa), ale także ich dzieci poprzez ograniczony kontakt z rówieśnikami i brak fachowej opieki pedagogicznej. Miały gorsze warunki edukacyjne w porównaniu z rówieśnikami korzystającymi z przedszkoli.

W 2009 roku Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała prowadziło w okresie od września 2008 r. do lipca 2009 r. trzy 5-cio godzinne punkty przedszkolne w następujących miejscowościach: Lutoryżu, Nosówce oraz Niechobrzu. Ogółem zapewniono opiekę wychowawczą 73 dzieciom w wieku od 3 do 5 lat. Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie rodziców taką formą edukacji przedszkolnej w czerwcu 2009 roku na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia podjęto uchwałę w sprawie zwiększenia ilości punktów przedszkolnych, na mocy której uruchomiono kolejne dwa punkty przedszkolne w Racławówce oraz w Zgłobniu. Punkty przedszkolne zlokalizowane są w budynkach szkół we wspomnianych miejscowościach. W tym celu Stowarzyszenie zawarło porozumienia z dyrektorami szkół, na mocy których dyrektorzy przekazali nieodpłatnie w użyczenie Stowarzyszeniu pomieszczenia niezbędne do realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczych z dziećmi. Przy dużym zaangażowaniu dyrektorów szkól, wydzielone pomieszczenia dostosowane zostały do potrzeb i wieku dzieci. Od września 2009 roku punkty przedszkolne rozpoczęły swoją działalność w pełnym zakresie świadczonych usług opieki przedszkolnej. Czas pracy punktów przedszkolnych dopasowano do potrzeb rodziców pracujących. Ogółem opieką dydaktyczno -wychowawczą i opiekuńczą objęto I22 dzieci z terenu Gminy w wieku od 3 do 5 lat. Wydłużono czas pracy punktów przedszkolnych funkcjonujących w pięciu miejscowościach na terenie Gminy Boguchwała z 5 do 11 godzin dziennie. Punkty przedszkolne czynne w godzinach od 6.00 do godz. 17.00 przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. W każdym punkcie zatrudniono nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym o specjalności edukacja przedszkolna bądź wczesnoszkolna. Pracę wychowawców w zakresie opiekuńczym, obsługowym na rzecz dzieci wspierały zatrudnione pomoce nauczycieli. W punktach tych zabezpieczono dla dzieci całodzienne wyżywienie.
Po zakończonym z sukcesem roku szkolnym 2009/2010 Prezes Stowarzyszenia wraz z Zarządem podjął decyzję o dalszym rozwoju prowadzonej działalności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i zapotrzebowaniu na objęcie opieką przedszkolną coraz większej ilości dzieci od 01.09.2010r. uruchomiono dodatkowo dwa nowe oddziały przedszkolne:  w Lutoryżu  oraz  w Zgłobniu. Dzięki temu przedsięwzięciu Stowarzyszenie prowadziło 7 oddziałów: 2 oddziały w Lutoryżu, 1 oddział w Nosówce, 1 oddział w Niechobrzu, 1 oddział w Racławówce, 2 oddziały w Zgłobniu. Wówczas opieką przedszkolną objęto 160 dzieci z terenu Gminy w wieku od 2,5 do 6 lat. Dało to również odzwierciedlenie we wzroście zatrudnienia w Stowarzyszeniu. Utworzono 5 nowych miejsc pracy: w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudniono 3 nowe nauczycielki oraz 2 pomoce nauczyciela w wymiarze po ½ etatu. W celu zapewnienia sprawnej obsługi administracyjnej wydłużony został również do pełnych etatów czas pracy pracowników biura SROGB: księgowej oraz  kadrowej. Stowarzyszenie zatrudniało w tym okresie ogółem 27 osób: 14 nauczycieli-wychowawców w pełnym wymiarze czasu pracy, 10 pomocy nauczyciela, których łączny wymiar zatrudnienia daje 6 pełnych etatów, 3 pracowników administracyjno-biurowych (2,5 etatu).

W kolejnym okresie działalności Stowarzyszenie podjęło kroki w kierunku dalszego rozwoju opieki przedszkolnej uruchamiając dodatkowy oddział przedszkolny w Zespole Szkół nr 1 w Niechobrzu - zapewniający opiekę przedszkolną  przez 6 godzin. Od 1 września 2015r. utworzyliśmy nowe Punkty przedszkolne w Woli Zgłobieńskiej i Zarzeczu, natomiast od 1 września 2017 roku przestał działać punkt w Lutoryżu, a swoją działalność rozpoczął punkt przedszkolny w Mogielnicy.                                                               
Obecnie działa 9 Punktów Przedszkolnych, w których funkcjonuje 21 oddziałów: Boguchwała -4 oddziały, Zarzecze -1 oddział, Mogielnica -1 oddział, Racławówka- 3 oddziały, Nosówka -2 oddziały, Niechobrz nr 1 -2 oddziały, Niechobrz nr 2- 2 oddziały, Zgłobień 3 oddziały, Wola Zgłobieńska – 3 oddziały. Łącznie opieką objętych jest ok. 470 wychowanków.

Należy wspomnieć, że działające  obecnie w poszczególnych sołectwach punkty przedszkolne oraz trzy  przedszkola publiczne (Boguchwała, Lutoryż i Kielanówka) zapewniają edukację przedszkolną wszystkim chętnym dzieciom z terenu naszej Gminy.

Począwszy od 01 grudnia 2011 r. Stowarzyszenie  przejęło obwiązki prowadzenia własnej kuchni znajdującej się w Szkole Podstawowej w Zgłobniu, w której 5-cio osobowy personel przygotowywał posiłki dla wszystkich przedszkolaków z Punktów Przedszkolnych. Ponadto kuchnia przygotowywała również obiady dla uczniów ze szkół: Racławówka, Nosówka, Zgłobień. Posiłki były rozwożone przez dwóch pracowników zatrudnionych na umowy- zlecenia. Od września 2015 roku uruchamiamy kuchnie w Boguchwale i Nosówce obejmując dożywianiem oprócz przedszkoli wszystkie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy – wydając każdego dnia około 500 obiadów dwudaniowych.

Drugim ważnym obszarem działalności Stowarzyszenia było prowadzenie projektów finansowanych ze środków publicznych oraz Unii Europejskiej skierowanych do dzieci przedszkolnych, szkolnych oraz mieszkańców naszej gminy.

 

Dotychczas z sukcesem zrealizowaliśmy projekty:

- finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL:

 • Projekt „Uczymy się poprzez tradycję” – skierowany do mieszkańców Gminy Boguchwała aktywnie działających na rzecz społeczności lokalnej. Łącznie wzięło w nim udział 30 osób – wartość projektu 49 770 zł.,
 • Projekt „Edukacja internetowa dla mieszkańców Gminy Boguchwała” – obejmujący szkoleniami osoby po 50 roku życia. Łącznie wzięło w nim udział 60 osób – wartość projektu 49 650 zł.,
 • Projekt „Działajmy razem” – skierowany do wszystkich młodych i starszych mieszkańców naszej Gminy – wartość projektu 50 000 zł.,
 • Projekt „Uczymy się razem” – szkolenia i warsztaty dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców.– wartość projektu 49 810 zł.,
 • Projekt „Szachy edukują i aktywizują" - edukacja szachowa dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców ,łącznie w szkoleniu wzięło udział 160 osób zamieszkujących Gminę Boguchwała – wartość projektu 49 976,50 zł.,
 • Projekt „Szkoła dobrego rodzica" - szkolenia i warsztaty dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i ich rodziców (Łącznie       wzięło w nim udział 180 osób) - wartość projektu 49 856,60 zł.

- projekty finansowane z innych źródeł: 

 • Projekt „Dobry start-lepsze jutro” – grupą docelową byli członkowie Stowarzyszenia oraz współpracujący wolontariusze. Wartość projektu: 50 504 zł.
  Projekt zrealizowany przy wsparciu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
 • Projekt „Zajęcia  rekreacyjno – sportowe  dla uczniów ukierunkowane na rozwój sportów zimowych” - projekt skierowany do uczniów Szkół Podstawowych z terenu naszej Gminy, finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Gminę Boguchwała, Wartość projektu 12 500 zł.,
 • Projekt „Nowe technologie – nowe horyzonty dla starszych mieszkańców Gminy Boguchwała” skierowany do 50 osób, które ukończyły 60 lat. Projekt współfinansowany był ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Wartość dotacji: 86 200 zł.
 • Od 29.08.2016 roku Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała realizowało projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pod nazwą "Przedszkole na czas". Celem głównym projektu było zwiększenie o 45 czyli 2 oddziały liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Boguchwale, zwiększenie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do wszystkich oddziałów przedszkolnych oraz podniesienie jakości prowadzonej edukacji przedszkolnej poprzez przeszkolenie 1 nauczyciela z zakresu gimnastyki korekcyjnej. 2 nowe oddziały utworzone zostały przy funkcjonującym już Punkcie Przedszkolnym "Kraina Uśmiechu" w Boguchwale. W ramach projektu kompletnie wyposażono dwie sale przedszkolne, a także zakupiono sprzęt kuchenny min. wyparzarkę, taboret gazowy, termosy na posiłki, talerze, sztućce,kubki. W ramach działań projektowych realizowane były zajęcia dodatkowe z logopedii i gimnastyki korekcyjnej, w których brały udział dzieci z wszystkich punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie, wytypowane w przeprowadzonych wcześniej diagnozach. Łącznie 266 dzieci. Do efektywnego prowadzenia zajęć zatrudniono wykwalifikowanych trenerów, a także zakupiono materiały dydaktyczne oraz sprzęt gimnastyczny. Znaczącym sukcesem było wyremontowanie i doposażenie w kolejne sprzęty placu zabaw mieszczącego się na terenie Szkoły Podstawowej w Boguchwale. Plac uporządkowano, poszerzono, wymieniono nawierzchnię, ustawiono nowe sprzęty dla dzieci, ławki, dostawiono ogrodzenie.Termin zakończenia projektu to 31.12.2017 r., jednak trwałość podjętych działań przewiduje się na kolejne lata. Koszt projektu to 566 891,25 zł.

Działalność Stowarzyszenia wymaga stałego zaangażowania kadry, zatrudnionej przy prowadzeniu przedszkoli. Obecnie zatrudnionych jest 70 osób, z których 30 to nauczyciele (osoby z przygotowaniem pedagogicznym), 21 to osoby stanowiące pomoc nauczyciela w przedszkolu, 15 osób to pracownicy kuchni, 1 osoba na stanowisku konserwatora oraz 3 osoby zaangażowane w biurze stowarzyszenia.

Od 1 września 2018 r w 9 punktach przedszkolnych będzie 24 oddziały do których uczęszczać będzie około 550 dzieci.

Wspólnie powołaliśmy 10 lat temu stowarzyszenie, które jest dobrze oceniane przez społeczeństwo gminy, służy małym mieszkańcom, wspomaga szkoły i aktywizuje dorosłych.

Data dodania: 2022-06-10 14:54:26
Data edycji: 2022-06-14 20:45:12
Ilość wyświetleń: 446
Bądź z nami
Aktualności i informacje