Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Działalność

Działalność

HISTORIA 15 - LECIA POWSTANIA STOWARZYSZENIA I JEGO DZIAŁALNOŚĆ

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała rozpoczęło działalność 10 czerwca 2008 roku. Zostało założone z inicjatywy Pana Wiesława Dronki – ówczesnego  burmistrza, Pana Bogdana Dziedzica – ówczesnego przewodniczącego Rady Gminy i Pana  Leszka Kalandyka – prezesa stowarzyszenia wraz z przedstawicielami ówczesnych radnych, oraz przedstawicielami szkół i rodziców. Prezesem od początku jest  długoletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Boguchwale – Pan Leszek Kalandyk, a członkami zarządu Pan Władysław Rzepka, Pani Alina Ladzińska, Pani Elżbieta Zielińska i Pan Wiesław Kąkol, którego od listopada 2014 r., po wyborze na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy zastąpiła Pani Halina Chwalik.

1 września 2009 r. utworzono biuro Stowarzyszenia w celu prowadzenia statutowych spraw Zarządu w zakresie organizacyjnym, administracyjnym i finansowym .

W listopadzie 2009 r. Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwalę w sprawie ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego. postanowieniem  Sądu Rejonowego w dniu 17 grudnia 2009 roku Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego. 
Stowarzyszenie ściśle współpracuje z Urzędem Gminy na rzecz wspierania i podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju opieki przedszkolnej, rozwoju kultury fizycznej, promowania aktywnego wypoczynku oraz działania na rzecz ochrony środowiska.

 

Głównym celem działalności stowarzyszenia było i jest prowadzenie  przedszkoli.

 

W okresie od 1 września 2008 r. do lipca 2009 r. Stowarzyszenie prowadziło trzy 5-cio godzinne punkty przedszkolne w  miejscowościach: Lutoryż, Nosówka oraz Niechobrz nr 2. Ogółem opieką objęto 73 dzieci . Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie rodziców taką formą edukacji przedszkolnej w czerwcu 2009 roku na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia podjęto uchwałę w sprawie zwiększenia ilości punktów przedszkolnych, na mocy której uruchomiono kolejne dwa punkty w Racławówce oraz w Zgłobniu. W tym celu Stowarzyszenie  zawarło porozumienia z dyrektorami szkół, na mocy których dyrektorzy przekazali nieodpłatnie w użyczenie Stowarzyszeniu pomieszczenia niezbędne do realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczych z dziećmi.  

Od 1 września 2009 roku w 5-ciu jednooddziałowych punktach przedszkolnych  opieką  objęto I22 dzieci z terenu Gminy.

Od 01.09.2010r. uruchomiono dodatkowo dwa nowe oddziały przedszkolne: w Lutoryżu oraz w Zgłobniu.  Wówczas w 5 punktach przedszkolnych , w 8 oddziałach opieką przedszkolną objęto 160 dzieci .

Stowarzyszenie zatrudniało w tym okresie ogółem 27 osób, w tym:  14 nauczycieli-wychowawców, 10 pomocy nauczyciela, 3 pracowników administracyjno-biurowych .

Począwszy od 01 grudnia 2011 r. Stowarzyszenie w drodze przetargu przejęło w użytkowanie kuchnię w Szkole Podstawowej w Zgłobniu.

Z każdym rokiem szkolnym zwiększaliśmy liczbę oddziałów, wzrastała liczebność dzieci oraz zatrudnialiśmy nowych pracowników.

Od 1 września 2015r. utworzyliśmy nowe Punkty przedszkolne w Woli Zgłobieńskiej, Zarzeczu, Boguchwale i Niechobrzu nr 1. Ogółem w tym okresie w 9 punktach przedszkolnych, w 18 oddziałach opieką przedszkolną objęto 411 dzieci .

Uruchomiliśmy kuchnie w Boguchwale i Nosówce obejmując dożywianiem oprócz przedszkoli dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy.

Zatrudnialiśmy w tym czasie 65 osób, w tym: 29 nauczycieli- wychowawców, 19 pomocy nauczycieli, 14 pracowników kuchni, 3 pracowników administracyjno-biurowych.

 W 2015r. pozyskaliśmy 2 pomieszczenia na nową siedzibę biura w Boguchwale, która do tej pory mieściła się w Zespole Szkół w Kielanówce.

Od 1 września 2017 roku przestał działać punkt przedszkolny w Lutoryżu, ze względu na brak przedłużenia umowy użyczenia pomieszczeń szkolnych, a swoją działalność rozpoczął  punkt przedszkolny w Mogielnicy.                                                                                                                       

Od 1 września 2018 r. po raz pierwszy nauczycielki pracujące w Stowarzyszeniu mogły rozpocząć staże na stopnie nauczycielskie.

Od 1 września 2019r. po dwóch latach przerwy swoją działalność wznowił punkt przedszkolny w Lutoryżu. Łącznie w 10 punktach przedszkolnych, w 28 oddziałach opieką przedszkolną objęto wówczas 622 dzieci . Zatrudnionych w tym czasie było ogółem 90 osób.

W związku z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn 28.08.2017r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania  od września 2022 r. większość oddziałów przedszkolnych w poszczególnych przedszkolach funkcjonuje w formie Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Promyczki” pod adresem ul. Teodora Lubomirskiego 2, 36-040 Boguchwała z lokalizacjami w Lutoryżu, Mogielnicy, Racławówce, Niechobrzu (nr 1), Nosówce, Zgłobniu, Woli Zgłobieńskiej - łącznie 20 oddziałów. Natomiast w dalszym ciągu na dotychczasowych warunkach funkcjonuje 10 Punktów Przedszkolnych po 1 oddziale w każdym (łącznie 10).

Obecnie do wszystkich przedszkoli prowadzonych przez SROGB uczęszcza ok 700 dzieci.

 

Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie to jedna z większych, prężnie działających i rozwijających się firm w Gminie. Na sukces z Prezesem Panem Leszkiem Kalandykiem stojącym na czele od samego początku fukcjonowania organizacji pracuje obecnie 92 osoby, w tym: 33 nauczycieli, 3 asystentów nauczyciela, 25 pomocy nauczyciela, 18 pracowników kuchni - w tym 3 szefowe i 3 intendentki, kierownik gospodarczy oraz 4 pracowników biura – główna księgowa, spec. ds. adm-kadrowych oraz Dyrektor i z-ca Dyrektora.

Ciekawostką jest, że od początku powstania Stowarzyszenia pracowało w nim krócej lub dłużej aż 238 osób. Aktualnie 9 osób to pracownicy, którzy pracują od samego początku.

 

Stowarzyszenie jest inicjatorem i organizatorem imprez kulturalno-sportowych.

 

W czerwcu 2011roku zorganizowano I Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej ,,Rozśpiewane Promyczki”. Impreza realizowana była w plenerach Szkoły Podstawowej w Lutoryżu przy współudziale Lokalnego Ośrodka Kultury ,,Razem” w Niechobrzu.

W lutym 2015 r. po raz pierwszy Stowarzyszenie zorganizowało  Spartakiadę Przedszkolną, która odbyła się na sali gimnastycznej w Zgłobniu. Od 2016r. Spartakiada organizowana jest na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Niechobrzu nr 1.

Od 1 września 2020r. w przedszkolach wprowadziliśmy naukę gry w szachy dla dzieci 5-6 letnich, w związku z czym czerwcu 2021r. po raz pierwszy na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej W Woli Zgłobieńskiej zorganizowaliśmy Przedszkolny Turniej Szachowy.

Rozwijając wrażliwość artystyczną dzieci w listopadzie 2021r. zorganizowany został  I Gminny konkurs recytatorski ,,Wiersze znane i nieznane” w Mogielnicy.

 

Drugim ważnym obszarem działalności Stowarzyszenia było prowadzenie projektów finansowanych ze środków publicznych oraz Unii Europejskiej skierowanych do dzieci przedszkolnych, szkolnych oraz mieszkańców naszej gminy.

Przez lata realizowane były projekty:

- finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki:

 • Projekt „Uczymy się poprzez tradycję”– skierowany do 30 mieszkańców Gminy Boguchwała
 • „Edukacja internetowa dla mieszkańców Gminy Boguchwała”
  dla 60 osób po 50 roku życia
 • Projekt „Działajmy razem” skierowany do wszystkich młodych i starszych mieszkańców
 • Projekt „Uczymy się razem” - szkolenia i warsztaty dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców
 • „Szachy edukują i aktywizują" - edukacja szachowa dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców, gdzie w szkoleniu wzięło udział 160 osób
 • Projekt „Szkoła dobrego rodzica" - szkolenia i warsztaty dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i ich rodziców (180 osób)
 • Projekt "Przedszkole na czas", dzięki któremu zwiększono o 45 liczbę miejsc (2 oddziały) wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Boguchwale, a w zajęciach dodatkowych z logopedii i gimnastyki korekcyjnej wzięło udział 266 przedszkolaków z naszych placówek,
 • Projekt ,,Mamo, tato! Idę do przedszkola”, którego celem było zwiększenie o 25 liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Mogielnicy, w zajęciach z logorytmiki i tańca wzięło udział 353 dzieci z wszystkich naszych placówek, dodatkowo nauczyciele wzięli udział w szkoleniu tanecznym i z logo rytmiki,
 • Projekt „Maluszek w przedszkolu” w ramach którego zwiększono o 1 liczbę oddziałów w przedszkolu w Nosówce oraz Racławówce, w zajęciach z logopedii i gimnastyki korekcyjnej wzięło udział 130 dzieci, 7 nauczycieli przeszkolono z tematyki ABC Szach

- projekty finansowane z innych źródeł: 

 • Projekt „Dobry start-lepsze jutro” dla członków Stowarzyszenia o wartości:
 • Projekt „Zajęcia  rekreacyjno – sportowe  dla uczniów ukierunkowane na rozwój sportów zimowych” 
 • Projekt „Nowe technologie – nowe horyzonty dla starszych mieszkańców Gminy Boguchwała” skierowany do 50 osób, które ukończyły 60 lat.

W ramach realizacji projektów pozyskaliśmy łączną kwotę w wysokości : 2 124 015,84 zł.

 

 

Data dodania: 2022-06-10 14:54:26
Data edycji: 2023-06-20 20:25:01
Ilość wyświetleń: 1380
Bądź z nami
Aktualności i informacje