Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Statut

Statut

Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych.

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dn. 7 kwietnia1989 r Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2001 r nr 79 poz. 885) z późniejszymi zmianami.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną

§ 2.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska, a w szczególności gmina Boguchwała, a jego siedzibą  - miasto Boguchwała w województwie podkarpackim.
 2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

§ 3.

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym lub zbliżonym celu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji o których mowa w ust 1 bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.
 3. Realizując cel statutowy, Stowarzyszenie może powoływać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

§ 4.

 1. Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej swoich członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

§ 5.

Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Starosta Rzeszowski.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 6.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Aktywizacja mieszkańców gminy i włączanie ich w działalność społeczną, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 2. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju opieki przedszkolnej obejmującej dzieci z terenu gminy.
 3. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu amatorskiego na terenie gminy.
 4. Wspieranie nieformalnych grup zainteresowań, w tym  młodzieżowych i umożliwianie im aktywnego spędzania wolnego czasu.
 5. Podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska .

§ 7.

 1. Cele, o których mowa w § 6, Stowarzyszenie realizuje w szczególności, poprzez:

1)     Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

2)     Działania na rzecz rozwoju edukacji, wspieranie szkolnictwa.

3)     Organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych.

4)     Administrowanie obiektami sportowymi, organizowanie i prowadzenie działalności na rzecz amatorskiego uprawiania sportu.

5)     Organizowanie zawodów i konkursów sportowych.

6)     Organizowanie innych konkursów.

3)     Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w realizacji celów stowarzyszenia.

4)     Pozyskiwanie partnerów   dla realizacji celów Stowarzyszenia.

5)     Poszukiwanie źródeł  i pozyskiwanie środków na, finansowanie działań Stowarzyszenia  w tym z programów pomocowych.

6)     Współpracę z Gminą Boguchwała, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Wypoczynku, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

7)     Współpracę ze strażą miejską, policją, oraz drużynami OSP w celu utrzymania porządku i bezpieczeństwa

8)     Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym.

9)     Działania na rzecz osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

10)  Organizowanie i finansowanie:

 1. a)     przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, sportowym w tym seminariów, szkoleń, konferencji, zawodów i konkursów,
 2. b)    imprez kulturalnych,
 3. c)     działalności promocyjnej i informacyjnej w tym opracowywanie i druk broszur, folderów i plakatów, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.

§ 8.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji Strategii, w szczególności
w zakresie:

 1. wychowanie przedszkolne (85.10.Z PKD)
 2. działalność wspierająca edukację (85.60.Z)
 3. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z PKD)
 4. pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59 B PKD)
 5. działalność obiektów kulturalnych (90.04.z PKD)
 6. działalność obiektów sportowych (9013.Z PKD)
 7. pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z )
 8. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z PKD)
 9. badanie rynku i opinii publicznej (73.20.ZPKD),
 10. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,(70.21.Z PKD)
 11. wydawania książek (58.11. Z PKD),
 12. wydawanie gazet (58.13.Z PKD),
 13. wydawania czasopism i wydawnictw periodycznych (58.14.Z PKD),
 14. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z PKD),
 15. pozostałej działalności turystycznej (79.90.B PKD),
 16. działalności związanej z organizowaniem targów, wystaw i kongresów (82.30.Z PKD),
 17. działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej (94,99.Z PKD),
 18. pozostałej działalności rekreacyjnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (93.29.Z PKD),
 19. pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z PKD),
 20. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B PKD),
 21. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (73.12.C PKD),
 22. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z PKD).
 23. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ( 70.22.Z PKD),

 

Rozdział  III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 9.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia

§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,
 2. Członków wspierających,
 3. Członków honorowych

 

§ 11.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych - po uzyskaniu rekomendacji co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia, jeżeli:

1) spełnia warunki określone w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach,

2) akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia i deklaruje aktywną działalność dla ich realizacji,

3) złoży deklarację członkowską,

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu  przez swojego przedstawiciela.
 2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia

§ 12.

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są obowiązani:

1)     propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,

2)     przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

3)     dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

4)     regularnie opłacać składki członkowskie,

5)     brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia, w tym w szczególności w pracach organów, do których zostali wybrani.

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

1)     wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2)     składać władzom Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące jego działalności oraz żądać wyjaśnień we wszystkich kwestiach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

3)     brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach

4)     korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

§ 13.

 1. Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w §12. ust 2 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia
 3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
 4. Członkowie honorowi nie opłacają składki członkowskiej.

§ 14.

Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje  na skutek:

 1. złożenia na ręce Zarządu pisemnej rezygnacji,
 2. śmierci,
 3. wykluczenia przez  Zarząd w przypadkach

1)     uporczywego prowadzenia przez członka działalności sprzecznej ze statutem Stowarzyszenia i jego celami,

2)     wyrządzenia z winy umyślnej szkody Stowarzyszeniu,

3)     pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia sądu,

4)     nieopłacenia składki członkowskiej za trzy kolejne okresy płatności, mimo wyznaczenia przez Zarząd dodatkowego terminu do uregulowania powstałej zaległości.

§ 15.

 1. Nabycie i utrata członkostwa zwyczajnego i wspierającego Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi zwyczajnemu i wspierającemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia mu tej uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków - podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu - jest ostateczna.
 3. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje, oraz pozbawia jej, w formie uchwały Walne Zebranie Członków na uzasadniony wniosek Zarządu.

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna władz

§ 16.

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1)     Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

 1. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.
 3. Wyboru pierwszych władz statutowych o których mowa w ust. 3 dokonują – na zasadach określonych w statucie założyciele.
 4. Zarząd i Komisja Rewizyjna konstytuują się na pierwszych swych posiedzeniach, które powinny być zwołane niezwłocznie po dokonanym wyborze tych organów. Pierwsze posiedzenia tych organów zwołuje przewodniczący zebrania na którym dokonano wyborów.
 5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Kadencja takiego członka upływa z upływem kadencji organu, do którego został dokooptowany.

 

§ 17.

Z posiedzenia organu Stowarzyszenia sporządzany jest protokół odzwierciedlający przebieg posiedzenia
i zawierający treść poczynionych ustaleń, w tym podjętych uchwał, a także szczegółowe wyniki przeprowadzonego głosowania. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia oraz protokolant.

§ 18.

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej
 2. Jeżeli Walne Zebranie Członków tak postanowi, wyboru i odwołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, lub poszczególnych członków tych organów, dokonuje się w głosowaniu tajnym. W takim przypadku Walne Zebranie ustala uprzednio zasady i tryb przeprowadzenia tego głosowania

Walne Zebranie Członków

§ 19.

 

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz do roku, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycji porządku obrad wszystkich członków na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
 3. Na pisemny, uzasadniony, wniosek Komisji Rewizyjnej, lub co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia, Zarząd obowiązany jest zwołać posiedzenie Walnego Zebrania Członków w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
 4. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym -członkowie zwyczajni

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający i zaproszeni goście

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:

1) w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 18 ust 1.

2) w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu, co najmniej 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 1. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. Obradami kieruje przewodniczący i sekretarz.
 2. Uchwały Walnego Zebrania mogą być podejmowane wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.
 3. Każdemu członkowi zwyczajnemu obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.

§ 20.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. uchwalanie kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie Statutu i jego  zmian,
 3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania Zarządowi absolutorium,
 6. wyrażanie zgody na przystąpienie Stowarzyszenia do innych organizacji,
 7. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych - za jego pośrednictwem - przez członków Stowarzyszenia,
 9. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 10. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad zwalniania z opłacania składek.
 11. wykonywanie innych zadań określonych w Statucie.

§ 21.

Podjęcie uchwał w sprawach: zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków uprawnionych do głosowania.

Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 22.

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika i dwu członków.
 3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
 4. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie Członków, spośród nieograniczonej liczby kandydatów

§ 23.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes samodzielnie oraz wiceprezes lub skarbnik wraz z innym członkiem zarządu działając łącznie.

§ 24.

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 2. realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
 3. przygotowanie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków,
 4. określanie szczegółowych kierunków działania
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 6. prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia i przyjmowanie nowych członków,
 7. opracowanie wzorów deklaracji członkowskich przewidzianych w Statucie,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 9. powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów, w tym zespołów ekspertów w celu wykonywania zadań statutowych,
 10. zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Biura Stowarzyszenia,
 11. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura, a także ustalanie zasad ich wynagradzania,
 12. składanie rocznych i kończących kadencję sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z działalności swojej i Stowarzyszenia,
 13. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 14. wydawanie wewnętrznych przepisów i zasad regulujących działalność Stowarzyszenia, o ile nie leżą one w kompetencjach innych jego organów,
 15. podejmowanie innych decyzji nie zastrzeżonych dla pozostałych organów

§ 25.

Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Stowarzyszenia, któremu nadaje regulamin określający organizację i zasady jego funkcjonowania.

§ 26.

Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Komisja Rewizyjna

§ 27.

 

 1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej organem kontroli Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, sekretarza i członka
 3. Członkowie Komisji wybierani są przez Walne Zebranie Członków spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 4. Komisja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i sekretarza
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu lub Rady w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

§ 28.

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności Stowarzyszenia i jego władz oraz występowanie z wnioskami pokontrolnymi,
 2. opiniowanie bilansów, rachunków zysków i strat, sprawozdań i uchwał Zarządu dotyczących gospodarki finansowej,
 3. przedkładanie sprawozdań z kontroli finansowej Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków oraz opiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,
 4. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 5. przeprowadzanie innych działań kontrolno - sprawdzających, zleconych przez Walne Zebranie Członków lub wnioskowanych przez Zarząd,
 6. występowanie, w uzasadnionych przypadkach,  z wnioskami do Zarządu  o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

Rozdział  V

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 29.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji, uzyskanych projektów z programów pomocowych, oraz z dochodów z własnej działalności i ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

Rozdział  VI

Rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 30.

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku.
 3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu, chyba że uchwała, o której mowa w ust. 2, lub odrębna uchwała ostatniego Walnego Zebrania Członków, stanowi inaczej.

 

Data dodania: 2022-06-10 14:54:46
Data edycji: 2022-06-14 22:17:42
Ilość wyświetleń: 766
Bądź z nami
Aktualności i informacje